1956 SBKP 20. Parti Kongresi:

Sovyetler Birliğinde kapitalizmin resterasyonuna ve emperyalist karşı-devrime gidişin tayin ediciideolojik dönüm noktası

Şubat 1956 -Stalin’in ölümünden üç yıl sonrn- SBKP yeni parti başkanı Kruşçov dünyaya baştan başa revizyonist bir progrsm takdim etti. Bu temel bir kesitti. Zira sınıf mücadelesinin tüm temel soruularında bu parti kongresi komünist çizgiyi revize etti ve onun yerine dünya emperyalizmine uyumlu oportünist bir çizgi geçirdi. Kruşçev’in ünlü „gizli rnporu“ndn Stalin’in mahkum edilmesinden bağımsız olarak 20. Parti kongresinde „snnsasyonel“ „yenilik“ Kruşçov‘ in sosyalizme „barışçı geçiş yolu“nun propagandası idi.

Neticeleri felaket getirid idi: 20. Parti Kongresinin „yeni yolu“nu takip eden bütün komünistpartiler, renk değiştirdiler. SBKP Kruşçov-Brejnev önderliği altıoda reformist bir burjuva partisine dönüştü. Bu temelde kapitalizm sosyalizm maskesi altında yeniden inşa edildi ve Sovyetler Birliği baskıcı ve sömürücü bir devlete, diğer halkları ve SSCB içindeki halkları talana dayanan bir emperyalist büyük güce dönüştü. Aynı şekilde pratikte de „barışçıl yol“ denilen şeyin pratilde de Endonezya da 1965 yılında yüz binlerce komünistin I{atledilmesinde ve 1973’te ŞiIi’de on binlerce insamn katledilmesinde olduğu gibi korkunç kanh felaketiere götürdüğünü gösterdi.

 •  1956 SBKP 20. Parti Kongresi, Komünizmin fikirlerine top yekun bir ihanet anlamına gelmektedir!
 • Modern revizyonistlerin iktidara gelişi pratikte açık karşı-devrim demektir
 • Revizyonistler Sosyalist Sovyetler Birliği’nde ve Komünist Partisi içinde iktidarı nasıl ele geçirip, kapitalizmi restore ettiler?
 • Modern ıreviz:yonizm ile tümden kopuşu gerçekleştirmek için mücadele sürdürülmeli ve Keskinleştirilmelidir!

„Sovyetler Birliği Devrimci Komünistlerinin
(Bolşevik) 1966 Tarihli Programatik açıklaması“- Parça

Açıklayıcı Ekler:

 • Stalin’in „komünist“ bürokratlara karşı sürdürdüğü mücadeleyi örnek alalım!
 • Troçkizme ve diğer parti düşmaniarına karşı mücadelede yapılan bazı hatalar üzerine
 • Yığınsal temizlernelerin ortadan kaldırılınası.
 • Ustalar hata yapmadı mı? Stalin hata yapmadı mı?
 • Kişilerin putlaştırmasının bir düşmanı: J.W. Stalin
 • Tiflisli işçilerin bir öğrencisi olarak Stalin
 • Parti içi mücadeleyle, Moskova 1936-1938 duruşmaları arasındaki bağıntı üzerine
 • SBKP’nin 20. Parti Kongresi’nin Revizyonist Çizgisinin Merkezi Tezleri
 • Sovyetler Birliği’ndeki N azi-Savaş Canilerinin 1955 Yılında Serbest Bırakılması, SBKP ve SED Revizyonistlerinin Batı Alman Emperya]izmine Karşı Mücadeleye ihanetini Göstermektedir
 • Afganistan/ML Partisi’nin inşası için mücadelede revizyonist karşı devrimciler ve islamcı gericiler tarafından öldürülen yoldaşlar
 • „Eski Revizyonizm“ ve 1945 Sonrası Modern Revizyonizm
 • Revizyonist „Sosyalizme Barışçı Geçiş Yolu“nun Karşı Devrimci Bilançosu: 1965 Yılında Endonezya Ve 1973’te ise Şili’de Emekçilere Karşı Kanlı Katliam

Read more …